Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Oleh: Zen Ibrahim*

DALAM hadits Kitab Shahih Al-Bukhari disebutkan: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, bersabda Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam: “Tidak seorang Nabipun kecuali ia diberi beberapa mukjizat yang tak serupa dengannya sehingga manusia mengimaninya atau sehingga manusia dijadikan beriman. Namun yang diberikan kepadaku hanya berupa wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, maka aku berharap menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat.” (Al-Bukhari)

Orang musyrikin Makah menuntut Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memperlihatkan mukjizat kauniyah seperti yang berlaku pada Nabi-nabi sebelumnya sebagai syarat keimanan mereka. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dituntut memberikan bukti nyata kebenaran risalah dengan tanda-tanda keajaiban yang dapat dilihat oleh panca indera.

Namun Allah ta’ala menyampaikan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa mukjizat kauniyah tidak akan menyebabkan mereka beriman. Permintaan ini juga telah dikatakan oleh kaum terdahulu dan akhirnya mereka tetap kafir, Allah ta’ala berfirman: “Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu.” (Al-Isra: 59)

Allah ta’ala juga berfirman: “Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, mereka berkata: ‘Mengapakah tidak diberikan kepadanya (Muhammad) seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu?’. Dan bukankah mereka itu telah ingkar (juga) kepada apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu?; mereka dahulu telah berkata: ‘Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu membantu’. Dan mereka (juga) berkata: ‘Sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu’.” (Al-Qashash: 48)

Al-Quran membongkar kedustakaan musyrikin bahwa mereka tidak akan beriman meskipun diperlihatkan mukjizat kauniyah. Mereka hanya ingin membantah dengan kebatilan dan melemahkan kebenaran. Sebab itulah, Allah ta’ala tidak menjadikan bukti kauniyah sebagai mukjizat terbesar Nabi penutup shallallahu ‘alaihi wasallam. Allah mengetahui apabila didatangkan ayat kauniyah juga akan tetap dibantah oleh musyrikin seperti terjadi pada umat Nabi terdahulu. Allah ta’ala berfirman: “Dan mereka berkata: ‘Mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Rabbnya?’ Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?” (Thaha: 133)

Ayat ini mengandung pengertian, tanda-tanda kauniyah yang ditampakkan dihadapan musyrikin umat sebelumnya tidak membuat mereka beriman. Karena itu Allah tidak menampakkan bukti-bukti kauniyah tersebut pada Nabi setelahnya seperti firman Allah: “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) sesudah Kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat.” (Al-Qashsas: 43)

Dalam ayat ini menunjukkan, kaum terdahulu menerima penghancuran total ketika mereka durhaka. Pemusnahan ini menjadi bukti-bukti kauniyah terbesar. Namun pemusnahan secara masal telah berhenti pada umat setelahnya dan Allah hanya menghancurkan desa atau kota pada sebagian kaum saja seperti firman Allah: “Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh).” (Al-Isra: 58)

Kalimat: “Namun yang diberikan kepadaku hanya berupa wahyu yang Allah wahyukan kepadaku.”

Hujah terbesar bagi Nabi terakhir shallallahu ‘alaihi wasallam adalah Kitabullah ta’ala bukan bukti-bukti kauniyah. Meskipun Nabi juga mendapat mukjizat-mukjizat kauniyah tetapi itu bukan menjadi mukjizat terbesar. Bahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menerima bukti-bukti kauniyah dengan dihancurkannya suatu kaum.

Al-Quran adalah hujah dia juga hidayah. Para sahabat telah mengaitkan hidayah yang diterima oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam atas sebab mengikuti Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Shidiq radhiyalahu anhu dalam khutbah baiat khilafah: “Ama badu, Allah telah memilih Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam dengan apa ada disisinya juga ada disisi kalian (yaitu Al-Quran). Inilah Kitab yang telah telah memberi petunjuk pada rasul kalian. Ambil dia maka kalian akan tertuntun.”

Al-Quran dan Al-Hadits adalah warisan kita sebagai hujah dan hidayah. Sehingga kita tidak membutuhkan bukti-bukti kauniyah dalam jihad dan dakwah kita untuk meyakinkan pada masyarakat kebenaran hukum-hukum syariat. Allah ta’ala berfirman: “Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (Al-Hasyr: 7)

Namun apabila ditemukan karamah kauniyah pada wali-wali-Nya hal tersebut merupakan tambahan rahmat dari Allah agar hatinya menjadi tentram seperti yang telah diminta oleh Ibrahim ’alaihissalam: “Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati’. Allah berfirman: ‘Belum yakinkah kamu?’ Ibrahim menjawab: ‘Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).’” (Al-Baqarah: 260)

Mengenai ayat di atas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kita lebih berhak ragu-ragu dari pada Ibrahim.”

Makna hadits yaitu kita memohon ketentraman yang bisa menambah keimanan dan keyakinan. Jadi patokannya adalah pada dalil yang menjadi ukuran al-haq bukan pada bukti kauniyah. Kita berada di atas al-haq ketika kita menang selama kita di atas dalil. Kita berada di atas al-haq ketika kita hancur selama kita di atas dalil. Kita berada di atas al-haq ketika Allah mengabulkan doa kita selama kita di atas dalil. Kita berada di atas al-haq ketika Allah menangguhkan doa kita selama kita di atas dalil. Kita di atas al-haq selama di atas dalil walaupun musuh kita berjalan di atas air atau bahkan terbang.

Kalimat: “Maka aku berharap menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat.”

Istiqamah merupakan karamah yang paling agung sedangkan keteguhan merupakan pertanda kejujuran. Sehingga yang kita minta pada Allah adalah karamah istiqamah bukan karamah kauniyah.

(Dosen Perguruan Tinggi Tahfizhul Quran dan Entrepreneur Insan Karima Klaten Jateng)

Ayo tulis komentar cerdas